algemene voorwaarden

Organisatie
0a: Fitness HIER! Roomweg 9 8334NR Tuk
0b. Fitness HIER! Willem Lodewijkstraat 1 8471BJ Wolvega
0c. Boutique Fitness HIER! Bokslee 4 8447CN Heerenveen

Inschrijving
1a. Men is lid van Boutique Fitness HIER!, vanaf het moment dat u het contract voor uw abonnement online hebt ingevuld, (abonnementen-en-inschrijven/inschrijven) tot en met het moment dat deze ontbonden wordt, nadat u dit zelf op juiste wijze aan ons heeft doorgegeven. Meer informatie omtrent Uitschrijving, zie punt 3b.

1b. Aan ieder nieuw lid van haar fitnesscentrum berekent Fitnesscentrum HIER! eenmalig inschrijfkosten. Deze inschrijfkosten zijn verplicht, worden per eenmalige incasso geïnd en kunnen niet gerestitueerd worden. Het inschrijfgeld bedraagt € 49,95.

Tevens zal er € 5,00 voor het gebruik van onze EGYM armband geïncasseerd worden. U kunt tevens gebruik maken van nog meer thuis workouts ” Fitsnacks”. Dit dient u wel zelf aan te vragen.

 

1c. Het abonnement start op de ingevulde startdatum.

Betaling
2a. De contributie wordt maandelijks door Fitnesscentrum HIER! via een automatische incasso van uw rekening afgeschreven. De maandelijkse incasso vindt altijd uiterlijk voor het eind van de maand bij vooruitbetaling plaats.

2b. Indien het lid niet aan de betalingsverplichting van de automatische incasso procedure kan voldoen gaan wij over tot digitaal factureren waarbij € 15,00 (administratiekosten) in rekening wordt gebracht. Wanneer het lid vervolgens de betalingsherinneringen ook hierna niet nakomt, schakelt Fitnesscentrum HIER! een incassobureau in waarbij tevens resterende contracttermijnen gevorderd kunnen worden. De gemaakte kosten voor en door het incassobureau worden op het lid verhaald.

2c. Bij uitblijven van tijdige betaling ontzegt Boutique Fitness HIER! het lid, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s), de toegang tot het fitnesscentrum. Wanneer aan de betalingsverplichting is voldaan, is het lid uiteraard weer welkom. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van het lid tot nakoming van de overeenkomst.

2d. De directie van Boutique Fitness HIER! is bevoegd om een lid de toegang tot het fitnesscentrum te ontzeggen, wanneer naar het oordeel van de organisatie sprake is van wanbetaling en/of wangedrag door het lid. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van het lid tot nakoming van de overeenkomst.

2e. Voor feestdagen wordt geen lidmaatschapsgeld gerestitueerd. Hetzelfde geldt voor andere sluitingsredenen van het sportcentrum die Boutique Fitness HIER! niet verwijtbaar zijn.

2f. Boutique Fitness HIER! behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een abonnement of contributie tussentijds te verhogen met het maximaal inflatiecijfer van het CBS. Is de verhoging hoger dan het jaarlijkse inflatiecijfer van het CBS, dan wordt ieder lid cq. wettelijke vertegenwoordiger vooraf op de hoogte gesteld. Elk jaar dat er geen inflatiecijfer is toegepast (vanaf juni 2016) is cumulatief.

2g. BigMove programma’s worden bij vooruitbetaling in 1X betaald.

Uitschrijving

3a. Lidmaatschap is niet overdraagbaar.

3b. Het opzeggen van uw lidmaatschap dient via het contactformulier op de website te gebeuren echter altijd met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. De opzegging geldt pas nadat de voor uw abonnementsvorm afgesproken termijn verstreken is. Het is dus niet mogelijk het contract (na afloop van de proefmaand) eerder te ontbinden dan de looptijd van de contracttermijn.

Opzegging via info@fysiotherapie-hier.nl wordt eveneens toegestaan.

3c. Het wijzigen van het lidmaatschap geschiedt middels het invullen van een nieuw online inschrijfformulier.

3d. Tussentijds opzeggen is alleen mogelijk: – In geval van verhuizen, buiten een straal van 20 km. Deelnemer moet hiervoor bewijs kunnen overhandigen (Gewaar merkt afschrift van de gemeentelijke basisadministratie (GBA)) en punt 3a nakomen. In geval van overlijden.

3e. Opschorten van het contract kan alleen in de volgende gevallen, met een maximum van drie maanden. – In sommige gevallen van ziekte. Lid dient hiervoor altijd in overleg te treden met Boutique Fitness HIER! en bewijs te kunnen overhandigen (doktersverklaring). Er kan een mail gestuurd worden aan m.nagelhout@fysiotherapie-hier.nl. Het bericht zal uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.

Algemene zaken
4a. Een lid traint altijd op eigen risico in het fitnesscentrum. Boutique Fitness HIER! of diens medewerkers zijn niet aansprakelijk voor ongevallen.

4b. Evenmin kan Boutique Fitness HIER! aansprakelijk gesteld worden voor verlies en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen, zowel direct als indirect, van leden of derden.

4c. Boutique Fitness HIER! behoudt zich te allen tijde het recht voor om een rooster en/of openingstijden aan te passen.

Huisregels
5a. Handdoek is te allen tijde verplicht en te gebruiken op de apparatuur.

5b. In het centrum is ieder lid verplicht om schone binnenschoenen te dragen, dus blote voeten zijn ook niet toegestaan. Aparte schoenen dienen te worden meegenomen.

5c. Gebruikte materialen altijd weer opruimen (bijvoorbeeld stangen, dumbells, schijven, oefenmateriaal).

5d. Indien materiaal door onzorgvuldig gebruik kapot gaat, dan worden deze kosten op het lid verhaald.

5e. Het is alleen toegestaan een kleine tas mee naar binnen te nemen in de sportruimtes als hierin materialen zitten die nodig zijn voor de uitoefening van de sport.

5f. Het openzetten van deuren is alleen aan de medewerkers van HIER!.

5g. In de zalen mag er niet gegeten en gedronken worden m.u.v. water. Dus geen eiwitshakes of pre-workouts nuttigen in de zalen.

5h. Elke vorm van magnesium is verboden.

5i. Na het gebruik van een werkstation dient u deze schoon te maken. Bij overmatig zweten op de vloer vragen wij u dit ook te reinigen. Opdat een volgende gebruiker het werkstation veilig en hygiënisch kan gebruiken.

Indien een lid zich niet houdt aan één van bovenstaande huisregels, is Boutique Fitness HIER! bevoegd om het lid hierop aan te spreken en het lid die dag de toegang te weigeren totdat hij het gevraagde gedrag vertoont.

zet de knop om

START hier!

Boutique fitness hier!

Boutique Fitness Hier! is op socialmedia te vinden op:

Onderdeel van FH-hier!

Boutique Fitness Hier! Copyright © van Voorthuisen (All Rights Reserved)